آب

آب یکی از عوامل بنیادی تولید در بخش کشاورزی است که با تداوم خشکسالی و وجود محدودیت در برداشت این کالای با ارزش، کشاورزان با توجه به شرایط نامطلوب برای دستیابی به این ماده حیاتی با چالش هایی رو به رو هستند. در بسیاری از مناطق ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی و یا رﯾﺰش ﻫﺎی ﮐﻮره ﻗﻨﺎت و ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد در نقاط کوره ، مزید بر علت ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
خیریه کریمان ﺑﺎ اﺟﺮای پروژه های احیا و آب رسانی وضعیت مطلوبی ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاری آب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ کرد که ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

آب
آب یکی از عوامل بنیادی تولید در بخش کشاورزی است که با تداوم خشکسالی و وجود محدودیت در برداشت این کالای با ارزش، کشاورزان با توجه به شرایط نامطلوب برای دستیابی به این ماده حیاتی با چالش هایی رو به رو هستند. در بسیاری از مناطق ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی و یا رﯾﺰش ﻫﺎی ﮐﻮره ﻗﻨﺎت و ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد در نقاط کوره ، مزید بر علت ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. خیریه کریمان ﺑﺎ اﺟﺮای پروژه های احیا و آب رسانی وضعیت مطلوبی ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاری آب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ کرد که ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
نقشه خراسان جنوبی
آبخیز داری

میغان

طرح آبخیزداری کلاته سرخ دهستان میغان روستای کلاته حسن در طرح های…
بودجه کلی طرح : 40 میلیون تومان
مبلغ جمع شده40%
40%
مشارکت میکنم
مرمت قنات

کلاته یعقوب

طرح تعمیر ومرمت قنات دهستان قهستان روستا کلاته یعقوب محل اصلی تامین…
بودجه کلی طرح : 45 میلیون تومان
مبلغ جمع شده50%
50%
مشارکت میکنم
لوله کشی

شوشف – رزو

طرح لوله گذاری جهت انتقال اب قنات برای شرب به طول 2000متر…
بودجه کلی طرح : 35 میلیون تومان
مبلغ جمع شده20%
20%
مشارکت میکنم
کانال کشی پروژه آب

شوسف

طرح کانال کشی اراضی کشاورزی روستای رای به طول 1200متر دهستان شوسف…
بودجه کلی طرح : 45 میلیون تومان
مبلغ جمع شده60%
60%
مشارکت میکنم
مرمت قنات

درح

طرح احیا و مرمت قنات به طول 300 متر دهستان درح روستا…
بودجه کلی طرح :
مبلغ جمع شده30%
30%
مشارکت میکنم
مرمت قنات

بوته زیرگ

طرح مرمت واحیاء قنات و لوله گذاری اراضی کشاورزی بوته زیرگ به…
بودجه کلی طرح : 45 میلیون تومان
مبلغ جمع شده30%
30%
مشارکت میکنم
فهرست