کفاره

هر مد طعام 3000  هزار تومان کفاره عمد 180000 هزار تومان
بودجه کلی طرح : 20 میلیون تومان
مبلغ جمع شده100%
100%
مشارکت میکنم

هم سفره

جمع آوری، تهیه و توزیع ارزاق برای خانواده های کم برخوردار
بودجه کلی طرح : 20 میلیون تومان
مبلغ جمع شده97%
97%
مشارکت میکنم
فهرست