توانمندسازی

توانمندسازی افراد را قادر می سازد تا از توانایی ها، ظرفیت ها و استعدادهای خود بهره ببرند. خیریه کریمان در پروژه های توانمندسازی اقشار آسیب پذیر را در استفاده از توانایی ذاتی بستر های موجود کمک می کند.
توانمندسازی
توانمندسازی افراد را قادر می سازد تا از توانایی ها، ظرفیت ها و استعدادهای خود بهره ببرند. خیریه کریمان در پروژه های توانمندسازی اقشار آسیب پذیر را در استفاده از توانایی ذاتی بستر های موجود کمک می کند.

مناطق تحت پوشش کریمان

فهرست