توانمدسازی

توانمندسازی افراد را قادر می سازد تا از توانایی ها، ظرفیت ها و استعدادهای خود بهره ببرند.
خیریه کریمان در پروژه های توانمندسازی اقشار آسیب پذیر را در استفاده از توانایی ذاتی
بستر های موجود کمک می کند.

فهرست