استان خراسان جنوبی
ساخت نهر آب

حفر قنات

حفر 150 متر قنات در روستای اسپیدر سریجان با مشارکت قرارگاه پیشرفت…
بودجه کلی طرح : 75,000,000 تومان
مبلغ جمع شده20%
20%
مشارکت میکنم
فهرست