ارزاق

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

3میلیون تومان

تصاویر طرح

هفته سوم مرداد
پخش غذا بین خانواده های کم برخوردار

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست