اطعام شب جمعه (هفتگی)

نذر مهربانی
دسته بندی فعالیت : ارزاق
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

هفته دوم مرداد
پخش غذا بین خانواده های کم برخوردار

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست