اطعام عید غدیر در سه استان

آدرس خیریه : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور
دسته بندی خیریه : اطعام و نذری

اطعام عید غدیر در سه استان هدف خیریه به تعداد ۸۰۰۰ عذا  |  کریمان | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار

حمایت مالی از خیریه

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست