اعطای کمک هزینه سفر اربعین حسینی استان خوزستان

اربعین
دسته بندی فعالیت : زیارت اولی
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

اعزام 77 نفر در استان خوزستان جهت شرکت در اربعین حسینی

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست