بازسازی منازل آسیب دیده در سیل

دسته بندی فعالیت : ساخت و بازسازی
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

بازسازی منازل آسیب دیده در سیل  |  کریمان | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست