بازسازی منازل محرومین

آدرس خیریه : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور
دسته بندی خیریه : بازسازی

بازسازی منازل محرومین | با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

حمایت مالی از خیریه

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست