بازسازی منازل محرومین

دسته بندی فعالیت : بازسازی
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

بازسازی منازل محرومین | با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست