بازسازی و ساخت ۶ خانه در مناطق سیل زده

آدرس خیریه : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور
دسته بندی خیریه : ساخت و بازسازی

بازسازی و ساخت ۶ خانه در مناطق سیل زده  |  کریمان | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار

حمایت مالی از خیریه

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست