بوته زیرگ

بوته زیرگ
دسته بندی فعالیت : مرمت قنات
دسته بندی استان : خراسان جنوبی

طرح مرمت واحیاء قنات و لوله گذاری اراضی کشاورزی بوته زیرگ به طول 1000  متر
دهستان قهستان روستای بوته زیرگ
استان خراسان جنوبی

با توجه به اینکه در سالهای گذشته مقداری از قنات کول گذاری شده است اما بخشی از قنات باقیمانده که هدر رفت و گریز آب دارد ونیاز به کول گذاری داردو با این کار وضعیت موجود قنات حفظ شده واز کاهش آب در ماه های گرم سال که نیاز به آب بیاری بیشتر مزارع میباشد کاسه میشودهمچنین  مسافت بعضا زیاد از مظهر قنوات و یا چاه های عمیق تا مزارع با خاک مرغوب جهت کشاورزی قسمت زیادی از آب در مسیر انتقال هدر و از حیز انتفاع خارج و عملا با کاهش بهره وری در حوزه کشاورزی مواجه  شده است . در سال های اخیر با کاهش نزولات آسمانی و لزوم توجه بیش از پیش به استفاده بهینه از منابع آبی و افزایش بهره وری در این حوزه و جلوگیری از تلفات آب در مسیر های انتقال مورد توجه قرار گرفته است و با اجرای لوله گذاری در سنوات گذشته در بسیاری از روستا ها  علیرغم کاهش نزولات جوی و کاهش دبی خروجی آب قنوات و چاه ها با افزایش سطح زیر کشت و یا تثبیت کشاورزی در بسیاری از مناطق گردیده است . در صورت اجرای طرح اشتغال فصلی اهالی در حوزه کشاورزی رونق و سطح معیشت مردم بهبود خواهد یافت .

با انجام طرح لوله گذاری ، 50خانوار روستا از مزایای طرح بهره مند خواهند شد و سطح زیر کشت 20هکتار خواهد بود.

بوته زیرگ

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست