تاسیس مدرسه اشتغال

ساخت مدرسه
دسته بندی فعالیت : ساخت مدرسه
دسته بندی استان : خراسان جنوبی

تاسیس مدرسه اشتغال در شهرستان میغان که شامل آموزشگاه های :

  • حوله بافی
  • سنگ تراشی 
  • کتابخانه 
  • نانوائی ( نان سالم با گندم قرمز )
  • و ایجاد کارگاه های فصلی
  • ایجاد گلخانه کوچک در بیرون مدرسه به منظور الگو سازی برای سایر روستاها به مبلغ 10 میلیون تومان

   

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست