تامین سیمان و آهک نهر آب

دسته بندی فعالیت : بازسازی نهر آب
دسته بندی استان : خراسان جنوبی

تامین سیمان و آهک نهر آب در استان خراسان جنوبی رود های رومه ، دهن رود ، زهری ، مهاباد ، عباس آباد

تصاویر این پروژه :

قبل از انجام پروژه

نهر آب
نهر آب

بعد از انجام پروژه

نهر آب
نهر آب

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست