ترمیم و اصلاح قنات

آدرس خیریه : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور
دسته بندی خیریه : ترمیم و اصلاح

از نیازهای پایه ای این استان جهت رونق مجدد کشاورزی روستاها اصلاح قنات هاست. متاسفانه با وجود هزینه اندک این کار هموطنان ما در این مناطق قادر به تأمین آن نیستند.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست