ترمیم و اصلاح قنات

دسته بندی فعالیت : ترمیم و اصلاح
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

از نیازهای پایه ای این استان جهت رونق مجدد کشاورزی روستاها اصلاح قنات هاست. متاسفانه با وجود هزینه اندک این کار هموطنان ما در این مناطق قادر به تأمین آن نیستند.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست