تهیه جزوه احکام برای دختران در جشن تکلیف

آدرس خیریه : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور
دسته بندی خیریه : کمک هزینه تحصیل

تهیه جزوه احکام برای دختران در جشن تکلیف  |  کریمان | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار

حمایت مالی از خیریه

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست