تهیه جزوه احکام برای نوجوانان در جشن تکلیف

جشن تکلیف
دسته بندی فعالیت : کمک هزینه تحصیل
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

تهیه جزوه احکام برای نوجوانان در جشن تکلیف  |  کریمان | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست