توزیع آرد به افراد کم برخوردار

ارد
دسته بندی فعالیت : تهیه مواد غذایی
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

توزیع آرد از به افراد کم برخوردار  |  کریمان | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست