حفر قنات

ساخت نهر آب
دسته بندی فعالیت : حفر قنات
دسته بندی استان : استان خراسان جنوبی

حفر ۱۵۰ متر قنات در روستای اسپیدر سریجان با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست