درح

درح
دسته بندی فعالیت : مرمت قنات
دسته بندی استان : خراسان جنوبی

طرح احیا و مرمت قنات به طول 300 متر

دهستان درح روستا کفاز

استان خراسان جنوبی

طﻮل  اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب  و ﮐﺸﺎورزی روﺳﺘﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ و اﻓﺖ ﺳﻔﺮه ﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ دﺑﯽ آب ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺰش ﻫﺎی ﮐﻮره ﻗﻨﺎت و ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﻮره و ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ و ﮐﻮل ﮔﺬاری ﮐﻮره ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاری آب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .و ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح اﺣﯿﺎ و ﻣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎ از 67ﻗﻨﺎت ، ﻣﺰاﯾﺎی ﻃﺮح ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﻄﺢ زﯾﺮ  کشت 40 هکتار خواهد بود.

درح

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست