ساخت کتابخانه در روستا

آدرس خیریه : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور
دسته بندی خیریه : ساخت و بازسازی

از نیازهای فرهنگی این استان ساخت کتابخانه و تجهیز آن به کتاب های مناسب نوجوانان است. خرید اقلام با همکاری سایر نهادهای مسئول با حداقل قیمت انجام خواهد شد.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست