ساخت کتابخانه در روستا

کتابخانه
دسته بندی فعالیت : ساخت و بازسازی
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

از نیازهای فرهنگی این استان ساخت کتابخانه و تجهیز آن به کتاب های مناسب نوجوانان است. خرید اقلام با همکاری سایر نهادهای مسئول با حداقل قیمت انجام خواهد شد.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست