شوسف

شوسف پروژه آب
دسته بندی فعالیت :
دسته بندی استان :

طرح کانال کشی اراضی کشاورزی روستای رای به طول 1200متر
دهستان شوسف روستا رای

با توجه به مسافت بعضا زیاد از مظهر قنوات و یا چاه های عمیق تا مزارع با خاک مرغوب جهت کشاورزی قسمت زیادی از آب در مسیر انتقال هدر و از حیز انتفاع خارج و عملا با کاهش بهره وری در حوزه کشاورزی مواجه  شده است . در سال های اخیر با کاهش نزولات آسمانی و لزوم توجه بیش از پیش به استفاده بهینه از منابع آبی و افزایش بهره وری در این حوزه و جلوگیری از تلفات آب در مسیر های انتقال مورد توجه قرار گرفته است و با اجرای کانال کشی در سنوات گذشته در بسیاری از روستا ها  علیرغم کاهش نزولات جوی و کاهش دبی خروجی آب قنوات و چاه ها با افزایش سطح زیر کشت و یا تثبیت کشاورزی در بسیاری از مناطق گردیده است . در صورت اجرای طرح اشتغال فصلی اهالی در حوزه کشاورزی رونق و سطح معیشت مردم بهبود خواهد یافت . ضمنا اراضی که شیب انتقال آب در آن ها کمتر از 5 در 1000 باشد از کانال روباز بتنی استفاده میشود و در سایر اراضی با شیب بالاتر استفاده از لوله توصیه میشود .
با انجام طرح کانال کشی ، 20خانوار روستا از مزایای طرح بهره مند خواهند شد و سطح زیر کشت 15هکتار خواهد بود

شوسف

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست