نان

نان
دسته بندی فعالیت : توانمندسازی و محرومیت زدایی
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

زمان طرح : فصلی
توانمندسازی خانوارهای کم برخوردار مناطق محروم به منظور پخت نان از طریق اهدای مواد اولیه .
با توجه به ضرورت محرومیت زدایی و توانمند سازی قشر آسیب پذیر و کم برخوردار در مناطق محروم ، خیریه کریمان در طرح نان ، مواد اولیه پخت نان ( آرد و …) را تهیه می کند و در جهت توانمندسازی به منظور پخت نان میان خانوارها در مناطق محروم توزیع می کند.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست