نذر عید قربان (تعداد ۱۰ قربانی)

آدرس خیریه : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور
دسته بندی خیریه : نذر و قربانی

نذر عید قربان (تعداد ۱۰ قربانی) | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

حمایت مالی از خیریه

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست