نذر مهربانی (پخت و پخش غذا)

آدرس خیریه : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور
دسته بندی خیریه : پخش و پخت غذا

پخت ۱۵۰ الی ۲۰۰ غذا (متناسب با نذورات مردم) با کیفیت مطلوب و پخش بین خانواده های ایتام و همچنین نیازمندان شناسایی شده .
تمرکز این طرح بر منطقه ی ۱۲ تهران می باشد.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست