نذر مهربانی (پخت و پخش غذا)

افطاری ساده
دسته بندی فعالیت : پخش و پخت غذا
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

پخت ۱۵۰ الی ۲۰۰ غذا (متناسب با نذورات مردم) با کیفیت مطلوب و پخش بین خانواده های ایتام و همچنین نیازمندان شناسایی شده .

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست