نذر مهربانی (پخت و پخش غذا )

آدرس خیریه : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور
دسته بندی خیریه : پخش و پخت غذا

پخت 150 الی 200 غذا (متناسب با نذورات مردم) با کیفیت مطلوب و پخش بین خانواده های ایتام و همچنین نیازمندان شناسایی شده .
تمرکز این طرح بر منطقه ی 12 تهران می باشد.

حمایت مالی از خیریه

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست