هم سفره

دسته بندی فعالیت : ارزاق
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

جمع آوری، تهیه و توزیع ارزاق برای خانواده های کم برخوردار

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست