ارزاق

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

20 میلیون تومان

تصاویر طرح

جمع آوری، تهیه و توزیع ارزاق برای خانواده های کم برخوردار

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست