هم سفره نوروز

دسته بندی فعالیت :
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

توضیع 300 بسته مواد غذایی در اسفند 98 و فروردین 99.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست