پرداخت تسهیلات به متولیان روستاها

دسته بندی فعالیت : پرداخت تسهیلات
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

پرداخت تسهیلات به متولیان روستاها جهت اعطای وام برای اشتغال | |  کریمان | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست