پرداخت تسهیلات به متولیان روستاها

آدرس خیریه : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور
دسته بندی خیریه : پرداخت تسهیلات

پرداخت تسهیلات به متولیان روستاها جهت اعطای وام برای اشتغال | |  کریمان | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار

حمایت مالی از خیریه

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست