کفاره

دسته بندی فعالیت :
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

هر مد طعام 3000  هزار تومان
کفاره عمد 180000 هزار تومان

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست