کلاته یعقوب

کلاته یعقوب
دسته بندی فعالیت : مرمت قنات
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

طرح تعمیر ومرمت قنات
دهستان قهستان

روستا کلاته یعقوب

محل اصلی تامین آب  و کشاورزی روستا میباشد . در اثر کاهش نزولات جوی در دو دهه اخیر و افت سفره های زیر زمینی با کاهش شدید دبی آب مواجه شده است . همچنین ریزش های کوره قنات و چاه ها باعث انسداد در بعضی نقاط کوره و مزید بر علت کاهش دبی قنات گردیده است. با اجرای طرح و بازگشایی مسیر و کول گذاری کوره شرایط جهت پایداری آب موجود مهیا خواهد شد . و کمک شایانی به توسعه کشاورزی نابود شده در سال های اخیر و ماندگاری مردم در روستا خواهد نمود.
با انجام طرح احیا و مرمت قنات ، 15خانوار روستا از مزایای طرح بهره مند خواهند شد و سطح زیر کشت 11هکتار خواه بود.

بوته زیرگ

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست