کمک در بازسازی مساجد مناطق سیل زده

دسته بندی فعالیت : ساخت و بازسازی
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

کمک در بازسازی مساجد مناطق سیل زده  |  کریمان | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست