آب

آب یکی از عوامل بنیادی تولید در بخش کشاورزی است که با تداوم خشکسالی و وجود محدودیت در برداشت این کالای با ارزش، کشاورزان با توجه به شرایط نامطلوب برای دستیابی به این ماده حیاتی با چالش هایی رو به رو هستند. در بسیاری از مناطق ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی و یا رﯾﺰش ﻫﺎی ﮐﻮره ﻗﻨﺎت و ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد در نقاط کوره ، مزید بر علت ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
خیریه کریمان ﺑﺎ اﺟﺮای پروژه های احیا و آب رسانی وضعیت مطلوبی ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاری آب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ کرد که ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

null

آب

آب یکی از عوامل بنیادی تولید در بخش کشاورزی است که با تداوم خشکسالی و وجود محدودیت در برداشت این کالای با ارزش، کشاورزان با توجه به شرایط نامطلوب برای دستیابی به این ماده حیاتی با چالش هایی رو به رو هستند. در بسیاری از مناطق ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی و یا رﯾﺰش ﻫﺎی ﮐﻮره ﻗﻨﺎت و ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد در نقاط کوره ، مزید بر علت ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
خیریه کریمان ﺑﺎ اﺟﺮای پروژه های احیا و آب رسانی وضعیت مطلوبی ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاری آب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ کرد که ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

چرا خراسان جنوبی ؟

نقشه خراسان جنوبی

ویژگی های شاخص استان

 • محصولاتی در آن پرورش می یاید که دارای مزیت رقابتی در سطح جهان است: از قبیل زرشک، زعفران، پسته و عناب
 • وجود جوانان پر شور و معتمد که با بهره وری بالا در این سالها ما را یاری کرده اند.
 • به علت مرزی بودن استان مهاجرات مردم به علت عدم امکان کار موجب تهدیدات بلند مدت برای کشور خواهد شد.
 • از نظر شاخص های اقتصادی از جمله سرانه تولید ناخالص این استان همواره جزء ضعیف ترین استان های کشور طبقه بندی می شود.

 در زمینه آب

 • 20 سال متوالی است این استان درگیر خشکسالی است و ۹۹% استان با پدیده خشکسالی درگیر است.( ۶۱% خشکسالی بسیار شدید، ۲۳% خشکسالی شدید، ۱۲% خشکسالی متوسط، ۴% خشکسالی خفیف)
 • زمانی نه چندان دور (حدود ۵۰ سال پیش) تقریبأ ۱۰۰% آب این استان در تمام زمینه ها از قنات تأمین می شده.
 • دانش ضمنی حفر و نگه داری قنات در میان مردمان این سرزمین وجود دارد. هم اکنون بیش از ۶ هزار رشته قنات در این استان شناسایی شده است و اطلاعات مکانی ۳۰۰ رشته قنات ثبت گردیده ولی بسیاری از آن ها به علت آسیبهای سالهای اخیر بلااستفاده یا کم ظرفیت شده است.
 • بیماری کرونا مصرف آب این استان را با وجود خشکسالی بالا برده است (برای مثال اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ ۲۳% افزایش)

خشکسالی

 • بسیار شدید
 • شدید
 • متوسط
 • خفیف
آبخیز داری

میغان

طرح در حوضه آبریز خروان،تاثیر بسزایی در ذخیره رواناب های منطقه دارد.

بودجه طرح : ۴۰ میلیون تومان

مبلغ جمع شده10%
10%
مشارکت میکنم
مرمت قنات

کلاته یعقوب

قنات آب گریز دارد ونیاز به لایروبی وبند کشی کول ها دارد

بودجه طرح : ۴۵ میلیون تومان

میزان مشارکت شما :25%
25%
مشارکت میکنم
کانال کشی پروژه آب

شوشف – رزو

طرح لوله گذاری جهت انتقال اب قنات برای شرب به طول ۲۰۰۰ متر

بودجه طرح : ۳۵ میلیون تومان

میزان مشارکت شما :35%
35%
مشارکت میکنم
کانال کشی پروژه آب

شوسف

طرح کانال کشی اراضی کشاورزی روستای رای به طول ۱۲۰۰ متر

بودجه طرح : ۴۵ میلیون تومان

مبلغ جمع شده66%
66%
مشارکت میکنم
مرمت قنات

درح

طرح احیا و مرمت قنات به طول ۳۰۰ متر در دهستان درح

بودجه طرح : ۴۰ میلیون تومان

میزان مشارکت شما :20%
20%
مشارکت میکنم
آب
آب یکی از عوامل بنیادی تولید در بخش کشاورزی است که با تداوم خشکسالی و وجود محدودیت در برداشت این کالای با ارزش، کشاورزان با توجه به شرایط نامطلوب برای دستیابی به این ماده حیاتی با چالش هایی رو به رو هستند. در بسیاری از مناطق ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی و یا رﯾﺰش ﻫﺎی ﮐﻮره ﻗﻨﺎت و ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد در نقاط کوره ، مزید بر علت ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. خیریه کریمان ﺑﺎ اﺟﺮای پروژه های احیا و آب رسانی وضعیت مطلوبی ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاری آب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ کرد که ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
null
نگارستان آب
برای اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
بیشتر
فهرست