آب

آب یکی از عوامل بنیادی تولید در بخش کشاورزی است که با تداوم خشکسالی و وجود محدودیت در برداشت این کالای با ارزش، کشاورزان با توجه به شرایط نامطلوب برای دستیابی به این ماده حیاتی با چالش هایی رو به رو هستند. در بسیاری از مناطق ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی و یا رﯾﺰش ﻫﺎی ﮐﻮره ﻗﻨﺎت و ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد در نقاط کوره ، مزید بر علت ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
خیریه کریمان ﺑﺎ اﺟﺮای پروژه های احیا و آب رسانی وضعیت مطلوبی ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاری آب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ کرد که ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

آب

آب یکی از عوامل بنیادی تولید در بخش کشاورزی است که با تداوم خشکسالی و وجود محدودیت در برداشت این کالای با ارزش، کشاورزان با توجه به شرایط نامطلوب برای دستیابی به این ماده حیاتی با چالش هایی رو به رو هستند. در بسیاری از مناطق ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی و یا رﯾﺰش ﻫﺎی ﮐﻮره ﻗﻨﺎت و ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد در نقاط کوره ، مزید بر علت ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
خیریه کریمان ﺑﺎ اﺟﺮای پروژه های احیا و آب رسانی وضعیت مطلوبی ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاری آب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ کرد که ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

چرا خراسان جنوبی ؟

نقشه خراسان جنوبی

ویژگی های شاخص استان

 • محصولاتی در آن پرورش می یاید که دارای مزیت رقابتی در سطح جهان است: از قبیل زرشک، زعفران، پسته و عناب
 • وجود جوانان پر شور و معتمد که با بهره وری بالا در این سالها ما را یاری کرده اند.
 • به علت مرزی بودن استان مهاجرات مردم به علت عدم امکان کار موجب تهدیدات بلند مدت برای کشور خواهد شد.
 • از نظر شاخص های اقتصادی از جمله سرانه تولید ناخالص این استان همواره جزء ضعیف ترین استان های کشور طبقه بندی می شود.

 در زمینه آب

 • 20 سال متوالی است این استان درگیر خشکسالی است و ۹۹% استان با پدیده خشکسالی درگیر است.( ۶۱% خشکسالی بسیار شدید، ۲۳% خشکسالی شدید، ۱۲% خشکسالی متوسط، ۴% خشکسالی خفیف)
 • زمانی نه چندان دور (حدود ۵۰ سال پیش) تقریبأ ۱۰۰% آب این استان در تمام زمینه ها از قنات تأمین می شده.
 • دانش ضمنی حفر و نگه داری قنات در میان مردمان این سرزمین وجود دارد. هم اکنون بیش از ۶ هزار رشته قنات در این استان شناسایی شده است و اطلاعات مکانی ۳۰۰ رشته قنات ثبت گردیده ولی بسیاری از آن ها به علت آسیبهای سالهای اخیر بلااستفاده یا کم ظرفیت شده است.
 • بیماری کرونا مصرف آب این استان را با وجود خشکسالی بالا برده است (برای مثال اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ ۲۳% افزایش)

خشکسالی

 • بسیار شدید
 • شدید
 • متوسط
 • خفیف

روستای تجنود

احداث استخر ۲۰۰ هکتار از اراضی واگذار شده زیر کشت خواهدرفت.

بودجه طرح : ۷۰ میلیون تومان

میزان مشارکت شما :11%
11%
مشارکت میکنم
مرمت قنات

روستای پیچکان

با اجرای این طرح ۲ هکتار از زمین های خشک شده زیر کشت خواهد رفت.

بودجه طرح : ۴۰ میلیون تومان

میزان مشارکت شما :10%
10%
مشارکت میکنم

روستای تجنود

مرمت استخر باعث زیر کشت رفتن ۲۰۰ هکتار از اراضی خواهد شد.

بودجه طرح : ۵۰ میلیون تومان

میزان مشارکت شما :30%
30%
مشارکت میکنم
مرمت قنات

روستای شاهرخت

با اجرای این طرح بخشی از هدر رفت آب در محل استخر ذخیره کاهش می یابد.

بودجه طرح : ۶۰ میلیون تومان

میزان مشارکت شما :86%
86%
مشارکت میکنم
آب
آب یکی از عوامل بنیادی تولید در بخش کشاورزی است که با تداوم خشکسالی و وجود محدودیت در برداشت این کالای با ارزش، کشاورزان با توجه به شرایط نامطلوب برای دستیابی به این ماده حیاتی با چالش هایی رو به رو هستند. در بسیاری از مناطق ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی و یا رﯾﺰش ﻫﺎی ﮐﻮره ﻗﻨﺎت و ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد در نقاط کوره ، مزید بر علت ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. خیریه کریمان ﺑﺎ اﺟﺮای پروژه های احیا و آب رسانی وضعیت مطلوبی ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاری آب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ کرد که ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
نگارستان آب
برای اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
بیشتر
null
نگارستان آب
برای اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
بیشتر
فهرست