آرزوی آب

محرومیت و زندگی - کریمان

در خانه های گلیِ کوچک و تاریک
در حالی شب را به صبح می سپارند که
می دانند صبح فردا نیز یک روز به عمر آرزوی دور و درازشان آب اضافه می شود.
حال روزگار خراسان جنوبی رو به راه نیست…

راه های مشارکت  :
?1#*1001*780*
? 5041-7270-1009-2524

آیدی اینستاگرام : karimancharity@

?خراسان جنوبی-شهرستان سربیشه-دهستان-درح-شهرک عشایری

فهرست