توانمندسازی

علاوه بر احیاء قنات و احداث نهر (آبرسانی) ما به حمایت از کسب و کارهایی که در زنجیره ارزش آب و کشاورزی قرار می گیرند اقدام می نماییم. در واقع در کنار احیاء روستا در زمینه آب لازم است حمایت های تکمیلی جهت توانمند سازی روستاییان صورت پذیرد.
تعریف ما از توانمندسازی فرایند پایدار کردن درآمد روستاییان از طریق آموزش، تأمین سرمایه اولیه، تأمین تجهیزات و کمک در امر فروش محصولات است.

توانمند سازی

علاوه بر احیاء قنات و احداث نهر (آبرسانی) ما به حمایت از کسب و کارهایی که در زنجیره ارزش آب و کشاورزی قرار می گیرند اقدام می نماییم. در واقع در کنار احیاء روستا در زمینه آب لازم است حمایت های تکمیلی جهت توانمند سازی روستاییان صورت پذیرد.
تعریف ما از توانمندسازی فرایند پایدار کردن درآمد روستاییان از طریق آموزش، تأمین سرمایه اولیه، تأمین تجهیزات و کمک در امر فروش محصولات است.

مناطق تحت پوشش کریمان

مناطق تحت پوش خیریه کریمان
تامین شد-کریمان
نان

نان

تکمیل زنجیره کسب و کار پخت نان سنتی

بودجه طرح :

مبلغ جمع شده100%
100%
مشارکت میکنم
فهرست