آشنایی با ما
لوگو کریمان
موسسه خیریه مهرنگار ماندگار

خیریه کریمان (مهرنگار ماندگار) به عنوان خیریه ای مردمی بر اساس تعالیم الهی، انگیزه والای انسان دوستانه و به دور از هرگونه گرایشات سیاسی، ضمن حفظ و صیانت از کرامت انسانی مددجویان از یک سو و عملکرد شفاف و پاسخگویی به حامیان از سوی دیگر، در زمینه محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در روستاهای محروم کشور به فعالیت می پردازد.

شماره ثبت خیریه : 47514

اعضای هیئت امنا

اعضای خیریه
ارزش ها

شفافیت، پایبندی به اصول و صداقت

حفظ کرامت و عزت نفس مددجویان

توانمندسازی و ترویج فرهنگ خودباوری با نگاه مسئولیت اجتماعی

اهتمام ویژه به توسعه و آموزش متولیان و عوامل خیریه جهت ارتقاء کیفیت خدمات

اهداف و چشم انداز

زمینه سازی کسب درآمد پایدار برای روستاییان مناطق محروم

ایجاد شبکه تعاملی میان خیریه ها جهت افزایش بهره وری ارائه خدمات به هموطنان

جلب مشارکت های خرد مردم جهت گسترش فرهنگ نیکوکاری و انفاق

همکاری راهبردی با نهادهای ذی ربط در توسعه روستاها

حفظ ارزش های انسانی با کریمان
کمک به نیازمندان
ارتباط با ما

فهرست