طوبی

خیریه کریمان با هدف مشارکت حداکثری مردم در پرداخت صدقه در اول هر ماه قمری، طرحی به نام طوبی را آغاز کرده است.
حداقل مقدار پرداخت صدقه توسط هر فرد در هر ماه تنها ۵۰۰۰ تومان میباشد.
طوبی نام یک درخت بهشتی است و انشاء الله طوبائیان مانند شاخه های این درخت گسترش پیدا خواهند کرد.
شما میتوانید جهت ثبت نام، یک پیامک بدون متن به شماره ۰۹۳۸۴۶۲۴۳۴۳ ارسال کنید تا بعد از تماس مسئولین خیریه با شما یکی از شاخه های این درخت پر برکت باشید.

طوبی

خیریه کریمان با هدف مشارکت حداکثری مردم در پرداخت صدقه در اول هر ماه قمری، طرحی به نام طوبی را آغاز کرده است.
طوبی نام یک درخت بهشتی است و انشاء الله طوبائیان مانند شاخه های این درخت پربرکت گسترش پیدا خواهند کرد.
طوبائیان سه دسته اند هادیان حامیان همیاران.
طوبی به دنبال ایجاد یک تشکیلات منسجم جهت پیگیری پرداخت صدقه است.

شما میتوانید جهت ثبت نام، یک پیامک بدون متن به شماره ۰۹۳۸۴۶۲۴۳۴۳ ارسال کنید تا بعد از تماس مسئولین خیریه با
شما یکی از شاخه های این درخت پر برکت باشید.
حداقل مقدار پرداخت صدقه توسط هر فرد در هر ماه تنها ۵۰۰۰ تومان میباشد.

طوبائیان

هادیان

هادیان کسانی هستند که هم خودشان صدقه میدهند و هم حداقل ۵ هادی مثل خودشان دارند.

حامیان

حامیان به کسانی میگویند که اگرچه ۵ هادی ندارند ولی حداقل ۱ هادی یا ۱ همیار دارند.

همیاران

همیاران نیز کسانی هستند که هر ماه فقط خودشان صدقه میدهند و زیر مجموعه ای ندارد.

هادیان

هادیان کسانی هستند که هم خودشان صدقه میدهند و هم حداقل ۵ هادی مثل خودشان دارند.

حامیان

حامیان به کسانی میگویند که اگرچه ۵ هادی ندارند ولی حداقل ۱ هادی یا ۱ همیار دارند.

همیاران

همیاران نیز کسانی هستند که هر ماه فقط خودشان صدقه میدهند و زیر مجموعه ای ندارد.

0
طوبائیان جدید
1
تعداد کل طوبائیان
1
مبلغ جمع آوری شده ( تومان )
0
طوبائیان جدید
1
تعداد کل طوبائیان
1
مبلغ جمع آوری شده ( تومان )

معرفی طوبی

معرفی طوبی

فهرست