هزار و سی و هشت کیلومتر آن طرف تر

دهن رود

هزار و سی و هشت کیلومتر آن طرف تر !
روستایی به نام دهن رود
جایی که اهالی اش از فرط بی آبی آنقدر رنجیدند که همپای زمان رخت سفر به شهر بستند.
کار به جایی رسیده که از ٨٠ خانوار این روستا فقط تعداد انگشت شماری پیرمرد و پیرزن باقی مانده است.
جریان آب می تواند زندگیشان را به جریان بیندازد .
می توانیم در احیای قنات ، بهتر بگوییم ، احیای زندگی مردم این روستا سهیم باشیم.

راه های مشارکت  :
?1#*1001*780*
? 5041-7270-1009-2524

آیدی اینستاگرام : karimancharity@

? خراسان جنوبی – دهستان خوسف – روستای دهن رود

فهرست