نهر آب

قالب آرشیو

متن سربرگ خود را وارد کنید. زمین های این روستا به دلیل همجواری با رودخانه از وضعیت نسبتاً بهتری از سهم آب های زیر زمینی برخوردار است ، اما به دلیل خشکسالی ٢٠ سال اخیر، کشاورزی نیز در این روستا از رونق افتاده بود تاجایی که جمعیت روستا به ۵٣ نفر کاهش پیدا کند. به …

قالب آرشیو ادامه مطلب »