روستای چهکند مود

احیاء و مرمت قنات | روستای چهکند مود

این طرح باعث جلوگیری از هدر رفت آب و افزایش ۵۰ درصدی تولیدات کشاورزی می شود.