آبرسانی و تامین آب شرب | روستای باغستان

نام طرح : آبرسانی و تامین آب شرب | روستای باغستان مشخصات کلی طرح با اجرای این طرح ۴۰ خانوار روستایی از آب آشامیدنی و بهداشتی سالم بهرمند میشوند. . ۱۵۰ عدد کول – ۵۰ پاکت سیمان ۱۰ تن آهک ۶۰روز کاری ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد پاییز ۱۴۰۲​ karimancharity@ ۳۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ مبلغ …

آبرسانی و تامین آب شرب | روستای باغستان Read More »