احداث استخر | روستای عبدی آباد

با اجرای این طرح از هدر رفت آب در هنگام انتقال به زمین های کشاورزی جلو گیری می شود.