انتقال آب آتشکده

انتقال آب | آتشکده

کاهش ۲۰ درصدی هدر رفت آب و همچنین افزایش نیم هکتاری سطح زیر کشت کشاورزی مزارع  دستاورد این طرح است.