دهن رود

انتقال آب | روستای دهن رود

کاهش ۲۰ درصدی هدررفت آب و افزایش ۲ هکتاری سطح زیرکشت کشاورزی از عواید این طرح است.