انتقال آب | قنات دربلوند

با اجرای این طرح حداقل ۳ هکتار به سطح زیرکشت زمین های کشاورزی محصولاتی چون گندم و جو در این روستا اضافه می شود.