ساخت قنات - خرسان جنوبی

احیاء قنات | شهرستان سربیشه

با اجرای این پروژه تا ۵۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود.جلوگیری از آلوده شدن آب قابل شرب قنات از اهداف این طرح می باشد.