احیاء قنات | دهو

بهبود معیشت اهالی روستا ، بهره وری و مدیریت حجم آب موجود قنات از جمله منافع حاصل از اجرای این طرح خواهد بود.