بحران آب

احداث استخر | کلاته زرد

کاهش ۴۰ درصدی هدر رفت آب و افزایش ۱.۵ هکتاری سطح زیر کشت زمین های کشاورزی از عواید این طرح است.