بوته زیرگ

مرمت قنات | بوته زیرگ

با انجام طرح لوله گذاری بیش از۳۰۰ نفر از مزایای طرح بهره مند خواهند شد و سطح زیر کشت به ۲۰ هکتار افزایش خواهد یافت.