حسن آباد

انتقال آب | حسن آباد

هدر رفت آب کاهش می یابد و با توجه به اینکه این قنات جز قنوات اصلی است بیش از۱۵۰۰ نفر ازاجرای این طرح بهرمند می شوند.