حسن آباد

انتقال آب | حسن آباد

هدر رفت آب کاهش می یابد و با توجه با اینکه این قنات جز قنوات اصلی است بیش از ۱۵۰۰ نفر ازاجرای این طرح بهره مند می شوند.