ارزاق

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح

هفته اول آذر
پخش غذا بین خانواده های کم برخوردار

بودجه مورد نیاز

3میلیون تومان

تصاویر طرح

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست