مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز
تصاویر طرح

طرح اطعام به مناسبت عید غدیر
هزینه تقریبی یک وعده غذای گرم : ١۵ هزار تومان

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست