توانمندسازی

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
کمک به 40 کسب و کار
تشریح طرح
اعطای وام اشتغال در زمینه های کشاورزی، پرورش ماهی و کسب وکارهای کوچک
بودجه مورد نیاز
تصاویر طرح

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست