بازسازی

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

6 میلیون

تصاویر طرح

بازسازی منازل محرومین | با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست