مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
ترمیم قنات آسیب دیده از سیل روستای بقال بخش زهان شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی : 200 متر سرگشایی و کول گذاری
بودجه مورد نیاز
تصاویر طرح

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست